ZOO Wroclaw RODO

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

RODO

  O ZOO

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję:

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (zwanego dalej ADO lub ZOO Wrocław):

ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

 

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

Moniką Tyborowską

Przetwarzamy dane osobowe: 

 1. nabywców biletów, voucherów i rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław;
 2. uczestników imprez organizowanych przez ZOO Wrocław; 
 3. pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz ZOO Wrocław; 
 4. osób związanych z ZOO Wrocław umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych ZOO Wrocław; 
 5. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracowników wykonujących prace dla ZOO Wrocław w charakterze podwykonawcy;
 6. osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

Wykorzystujemy Państwa dane w celu: 

 1. realizacji umowy sprzedaży biletów, voucherów i rocznych kart wstępu do ZOO Wrocław przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez ZOO Wrocław przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 3. realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 
 4. wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak:
 1. wykrywania nadużyć umowy– w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez czas jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszczeń lub organów ścigania przez okres trwania postępowania w obszarze ich dochodzenia; podstawę prawną stanowi wykonanie umowy i uzasadniony interes ADO; 
 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – w szczególności dochodzenie roszczeń finansowych z tytułu nieopłaconych należności za świadczone usług;
 3. ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu

 

Możemy udostępniać Państwa dane: 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług internetowych którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT, które to podmioty mają obowiązek przetwarzać te dane w zakresie oraz czasie niezbędnym do wypełnienia postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa. ADO nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Mają Państwo prawo do: 

 1. dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i prawo do uzyskania kopii danych;
 2. sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
 3. ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu); 
 4. przeniesienia danych– do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
 5. usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
 6. złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);
 7. złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

 

Chcąc skorzystać z wymienionych uprawnień należy złożyć pisemny wniosek lub sprzeciw na wyżej wskazany adres, z zastrzeżeniem, iż skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider