ZOO Wroclaw Regulamin konkursów facebook

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

Regulamin konkursów facebook

REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOK.PL/wroclawskiezoo

 1. Organizatorem Konkursów na fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/ jest ZOO
  Wrocław sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 we Wrocławiu (Polska), NIP: 898-216-74-37, KRS: 0000350789.
 1. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursów.
 2. Fundatorem nagród w Konkursach jest Organizator.
 3. Konkursy Organizowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 4. Udział w Konkursach jest nieodpłatny.
 5. Czas trwania (ogłoszenie i termin rozstrzygnięcia) Konkursów podawany jest każdorazowo na fanpage'u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu w treści postów konkursowych. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursów, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursów na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 1. Uczestnikiem Konkursów („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Liczba zgłoszeń każdego użytkownika jest podawana każdorazowo na fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/
 3. Przystępując do Konkursów Uczestnik:
 1. Etapy przebiegu Konkursów są podawane każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/.

 1. Lista nagród w Konkursach jest podawana każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursów, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursów, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcami nagród w Konkursach są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy
  w czasie trwania konkursów spełnili warunki i zadania określone każdorazowo w treści postów konkursowych na fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/.
 4. Laureaci Konkursów zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook (komentarz pod postem konkursowym) nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez serwis Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. Podanie przez Laureata danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oznacza jednocześnie wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przez ZOO Wrocław Sp. z o.o. . tych danych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania lub wysyłki nagrody, a także przyjęcie przez niego do wiadomości, że:

W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, obowiązany jest on  przekazać do Organizatora oświadczenie swojego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział tego Laureata w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych Laureata w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie (w formie skanu lub oryginału przesłanego pocztą). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Laureatom przysługuje wybór sposobu odbioru Nagrody, o czym zobowiązani są poinformować w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook.pl.

Odbiór Nagrody:

Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, przeprowadzane przez serwis Facebook, ani z nim związane.

 1. Przystępując do Konkursów, Użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do zamieszczonych w Konkursach utworów: zdjęcia, obrazy lub teksty, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursowego i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w Konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres zoo-marketing@zoo.wroc.pl
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursów.

 1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres zoo-marketing@zoo.wroc.pl, z dopiskiem "Reklamacja facebook” najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie Reklamacji podejmowane będą w formie elektronicznej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
  o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursów, w szczególności wyboru Laureatów i wydania Nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zoo.wroclaw.pl


OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider