Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILET Language:
Odwiedź:

Panterfie - Regulamin

  Regulamin ZOO

REGULAMIN KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin (zwany „Regulaminem” lub „Regulaminem Konkursu”) określa zasady i warunki udziału w  konkursie  pod nazwą: PANTERFIE (zwanym „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., z siedzibą
  przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 we Wrocławiu (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350789,
  NIP: 898-216-74-37 (zwana „Organizatorem” lub „Organizatorem Konkursu”).
 3. Konkurs organizowany jest na: fanpage'u https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/ oraz https://www.instagram.com/zoowroclaw/
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook oraz Instagram.
 6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs rozpocznie się 10.09.2018 od opublikowania postów w serwisach Facebook oraz Instagram, z chwilą opublikowania pierwszego z nich, a zakończy się  07.10.2018 o godzinie 23:59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników Konkursu na fanpagach wskazanych w pkt 3 powyżej Regulaminu.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 10. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione przez Organizatora
  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 11. W przypadku Laureatów, którymi okażą się osoby wymienione w pkt 10 powyżej - osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook lub Instagram. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Facebook lub Instagram.

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia łącznie następujące warunki:
 1. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności
  do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 2. b) posiada tylko jedno prawdziwe konto osobowe odpowiednio w serwisie Facebook
  – gdy zamierza wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook lub Instagram - gdy zamierza wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram,
 3. c) przestrzega odpowiednio regulaminu Facebook, znajdującego się pod adresem http://facebook.com/legal/terms/ - w przypadku wzięcia udziału w Konkursie
  za pośrednictwem portalu internetowego Facebook lub regulaminu Instagram, znajdującego się pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870
  -
  w przypadku wzięcia udziału w Konkursie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram,
 4. d) zapoznała się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w niniejszym Regulaminie zamieszczonym na http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/panterfie-regulamin.html oraz zapoznała się odpowiednio z regulaminami określonymi w pkt 1 lit. c) powyżej i zaakceptowała ich postanowienia,
 5. e) wykonała zadanie konkursowe tj. własnoręcznie wykonała swoje zdjęcie (selfie) z panterami (mglistą lub/i śnieżną) lub ich wizerunkami przedstawionymi na materiałach promocyjnych udostępnionych publicznie przez Organizatora oraz opublikowała zdjęcie na własnym, prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub jako komentarz pod postem konkursowym zamieszczonym przez Organizatora na serwisie Facebook i opisała to zdjęcie używając hasztagów #ZooWroclaw #TerytoriumPanter #Panterfie,
 6. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w pkt 3 powyżej stanowi podstawę do usunięcia zdjęcia/żądania usunięcia zdjęcia i nieuwzględnienia zadania konkursowego w Konkursie/ wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, prawo dochodzenia jej zwrotu. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązany jest usunąć zdjęcie/oddać Nagrodę Organizatorowi, w terminie 3 dni od dnia wezwania.
 7. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może zamieszczać dowolną liczbę zdjęć selfie, z zastrzeżeniem, iż jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.
 8. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminu serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza zadanie konkursowe, odpowiednio regulaminu serwisu Facebook lub Instagram.
 9. Komisja Konkursowa, po każdym tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem wybierze 3 najlepsze zdjęcia konkursowe, które zostaną nagrodzone. Etapy konkursu:

 Publikacja zdjęć 10.09.2018 - 16.09.2018 r.; rozstrzygnięcie 17.09.2018 r.

 Publikacja zdjęć 17.10.09.2018 – 23.09.2018 r.; rozstrzygnięcie 24.09.2018 r.

 Publikacja zdjęć 24.09.2018 – 30.09.2018 r.; rozstrzygnięcie 01.10.2018 r.

 Publikacja zdjęć 01.10.2018 – 07.10.2018 r. rozstrzygnięcie 08.10.2018 r.

 1. Laureaci Konkursu otrzymają podwójny bilet do ZOO o wartości 90 zł, (ważny 90 dni od daty doręczenia Organizatorowi Konkursu wiadomości zwrotnej od Laureata, o której mowa w pkt 6 poniżej) oraz kubek z wizerunkiem pantery śnieżnej o wartości 17 zł, zwane dalej Nagrodą.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Zdobywcami Nagród (Laureatami) w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu spełnili warunki i zadania określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Komisja będzie oceniać  Zadania Konkursowe uwzględniając atrakcyjność, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz na tej podstawie wyłoni Laureatów.
 5. Laureaci Konkursów zostaną powiadomieni o swojej wygranej poprzez serwis Facebook lub Instagram, w  prywatnej wiadomości, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu, określonego w § 2 pkt 7 Regulaminu.
 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości od Organizatora, dotyczącej wygranej w Konkursie, prywatnej wiadomości zwrotnej, w której Laureat zamieści: swoją decyzję
  co do sposobu odbioru Nagrody oraz imię, nazwisko Laureata oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie adresu korespondencyjnego jest konieczne wyłącznie w przypadku gdy Laureat wybrał przesyłkę Nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej jako sposób odbioru Nagrody. Niepodanie przez Laureata informacji lub danych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora, dotyczącej wygranej w Konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 1. Organizator informuje, iż :
 2. a) Administratorem zebranych od laureatów danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego jest ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław.
 3. b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółce to e-mail: iod@zoo.wroc.pl;
 4. c) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu pod nazwą: PANTERFIE przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław jako niezbędne do przeprowadzenia konkursu w szczególności wyboru Laureatów i wydania Nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. d) podane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorom; mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 6. e) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. f) podane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a także po jego zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych;
 8. g) osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 9. h) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 10. i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje, konsekwencje określone w ust. 6.

W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności
do czynności prawnych z innych przyczyn, obowiązany jest on  dodatkowo przekazać do Organizatora oświadczenie swojego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział tego Laureata w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych Laureata (w formie skanu lub oryginału przesłanego pocztą)  w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o Nagrodzie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Laureatom przysługuje wybór sposobu odbioru Nagrody, o czym zobowiązani są poinformować Organizatora w wiadomości prywatnej, wysłanej do Organizatora
  za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram, o której mowa w pkt 6 powyżej.
 2. Odbiór Nagrody może nastąpić:
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżącej po stronie Uczestnika, w szczególności gdy Uczestnik nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niekompletne lub nieaktualne.

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

5) Uczestnik oraz zadanie konkursowe spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia  naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub podejrzenia innych naruszeń Regulaminu Konkursowego lub Regulaminu Facebook lub Instagram, Organizator może usunąć zdjęcie/żądać usunięcia od Uczestnika, jak również nieuwzględniać w Konkursie Zadań Konkursowych. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres zoo-marketing@zoo.wroc.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/ żądania usunięcia i nieuwzględnienia Zadań Konkursowych zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, jak również sprzeczne z celami lub zadaniami realizowanymi przez Organizatora, jak również zawierające treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług oferowanych przez Uczestnika lub osoby trzecie. W przypadkach określonych w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązany jest usunąć zdjęcie w terminie określonym przez Organizatora.

 

 1. Reklamacje wynikające i/lub związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną pod adres zoo-marketing@zoo.wroc.pl, z dopiskiem "Reklamacja konkurs PANTERFIE” w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Organizator rozpatruje Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia Reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy Reklamacji.
 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje w odpowiedzi na reklamację, także w drodze elektronicznej na adres e-mail składającego reklamację.
 1. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PANTERFIE

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider